Suomen Harjoittelukoulujen Opettajat ry on ammatillis-pedagoginen yhdistys, jonka tavoitteena on mm. jäsenistönä edunvalvonta yhteistyössä OAJ:n kanssa.

Jäseniä yhdistyksellä on yli 600 kaikisista yliopistollisista harjoittelukouluista sekä Torkinmäen koulusta Kokkolasta.

Tavoitteena opetusharjoittelun turvaaminen

Yhdistyksen toiminnan tavoite on laajentaa ja kehittää nykymuotoista harjoittelua. Pyrkimyksenä on aktiivisesti vaikuttaa harjoittelukoulujen opettajien laajentuneen tehtäväkentän tuomiin muutoksiin virkaehtosopimusteitse.

Osallistumalla aktiivisesti kehitystyöhön yhdistys pyrkii tuomaan opetusharjoittelun ammattilaisten näkemykset esille uudistuksia kaavaltaessa. Selkeänä tavoitteena on niin laadullisesti kuin määrällisestikin riittävän opetusharjoittelun turvaaminen myös tulevaisuudessa.

SUHO kehittää opettajankoulutusta kiinteässä yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen ja koko yliopistoyhteisön kesken. Niin ikään yhdistys osallistuu erinäisten opettajankoulutusta sekä opettajankouluttajien täydennyskoulutusta kehittävien työryhmien työskentelyyn.